Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Właściwość miejscowa i rzeczowa sądu i wydziałów

Karty podstawowe

Sąd Rejonowy w Pułtusku – zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych – działa w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Białymstoku i Sądu Okręgowego w Ostrołęce.

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Pułtusku:
miasto: Pułtusk
gminy: Pułtusk, Nasielsk, Gzy, Obryte, Pokrzywnica, Świercze, Winnica, Zatory

Funkcje i zadania sądu w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości i wykonywania zadań z zakresu ochrony prawnej jest realizowane za pośrednictwem wydziałów.
Sąd Rejonowy w Pułtusku dzieli się na trzy wydziały:

 • I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych;
 • II Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz spraw o wykroczenia,
 • III Wydział Rodzinny i Nieletnich – do rozpoznawania spraw z zakresu zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz nieletnich.


Właściwość rzeczowa sądu i wydziałów Sądu Rejonowego w Pułtusku
Do zakresu działania I Wydziału Cywilnego należy rozpatrywanie spraw cywilnych, w tym:

 • sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przewyższa 75.000 złotych podlegające rozpoznaniu w postępowaniu procesowym z wyłączeniem spraw przekazanych do właściwości sądu okręgowego - art. 16 i 17 kodeksu postępowania cywilnego,
 • w tym między innymi sprawy o: opróżnienie lokalu mieszkalnego, wydanie nieruchomości i roszczenia o przywrócenie stanu zgodnego z prawem (art. 222 kodeksu cywilnego), odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, naruszenie posiadania (art. 344 kodeksu cywilnego), zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji (art. 841 i 842 kodeksu postępowania cywilnego), pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 kodeksu postępowania cywilnego), uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, roszczenia z umowy darowizny, roszczenia o zachowek, odszkodowanie za szkodę na osobie, bezpodstawne wzbogacenie (art. 405 kodeksu cywilnego) oraz o zapłatę z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania umów.
 • sprawy z zakresu prawa spadkowego o: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, wyjawienie przedmiotów spadkowych, ogłoszenie testamentu, zarząd spadku nieobjętego, odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, dotyczące wykonawcy testamentu, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, zabezpieczenie spadku, spis inwentarza,
 • sprawy o: podział majątku wspólnego, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności, rozgraniczenie, stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w trybie ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, dotyczące zarządu rzeczą wspólną, uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu, sprostowanie, unieważnienie i ustalenie treści aktów stanu cywilnego, przyznanie państwowej kompensaty przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych, zezwolenie na pobranie komórek, tkanek lub narządu od żywego dawcy, umorzenie utraconych dokumentów, odtworzenie dyplomów i świadectw,
 • sprawy egzekucyjne: ze skargi na czynności komornika (art.767 kodeksu postępowania cywilnego), w przedmiocie nadzoru sądu z urzędu nad komornikiem (art. 759 § 2 kodeksu postępowania cywilnego), w przedmiocie egzekucji sądowej (art. 1049, 1050 i 1051 kodeksu postępowania cywilnego), o nadanie klauzuli wykonalności bankowym tytułom egzekucyjnym, o nadanie klauzuli wykonalności administracyjnym tytułom egzekucyjnym, aktom notarialnym i innym tytułom egzekucyjnym niż pochodzące od sądu, o nadanie klauzuli wykonalności europejskim tytułom egzekucyjnym, o wyznaczenie organu do prowadzenia egzekucji łącznej (art.773 kodeksu postępowania cywilnego), o wyjawienie majątku, w przedmiocie nadzoru sądu nad egzekucją z nieruchomości, o egzekucję przez zarząd przymusowy, przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego,
 • inne sprawy cywilne, w szczególności: o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, o zwolnienie od kosztów sądowych, o udzielenie zabezpieczenia w sprawach cywilnych nieprocesowych z zakresu prawa cywilnego, o udzielenie pomocy sądowej w sprawach cywilnych nieprocesowych z zakresu prawa cywilnego, o zawezwanie do próby ugodowej w sprawach cywilnych nieprocesowych z zakresu prawa cywilnego.


Do zakresu działania II Wydziału Karnego należy rozpatrywanie spraw z zakresu prawa karnego, w tym:

 • sprawy o przestępstwa i przestępstwa skarbowe rozpoznawane w postępowaniu zwyczajnym, dla których właściwy do orzekania w I instancji jest Sąd Rejonowy, sprawy rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym oraz w postępowaniu nakazowym i przyspieszonym,
 • sprawy w przedmiocie wydania wyroku łącznego,
 • rozpoznawanie wniosków prokuratorskich o umorzenie postępowania wobec stwierdzenia niepoczytalności u podejrzanego oraz wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego,
 • wykonywanie orzeczeń w postępowaniu wykonawczym,
 • inne sprawy w tym wnioski o udzielenie pomocy sądowej przekazane z innego Sądu, o wznowienie postępowania, skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego, wnioski o doręczenie korespondencji zagranicznej.
   

Do zakresu działania III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich należy rozpatrywanie spraw z:

 • zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w tym sprawy dotyczące:
  • zawarcia małżeństwa i stosunków małżeńskich: zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika, zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa, zezwolenie kobietom na zawarcie małżeństwa ze względu na brak wieku, ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności majątkiem wspólnym (art. 8401 kodeksu postępowania cywilnego), rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny (art. 24 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), nakazanie wypłacania wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka (art. 28 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), - pochodzenia dziecka (ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane, uznanie dziecka, unieważnienie uznania dziecka, zaprzeczenie ojcostwa),
  • władzy rodzicielskiej i stosunków między rodzicami a dziećmi (pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustanowienie kuratora dla małoletniego, wykonywanie władzy rodzicielskiej, sposób jej wykonania, przywrócenie władzy rodzicielskiej, wydanie dziecka, zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (art. 101 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami (art. 97 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, ustalenie miejsca pobytu małoletniego, ustalenie kontaktów z małoletnim, zmianę kontaktów z małoletnim, zezwolenie na wydanie paszportu), - przysposobienia (przysposobienie i o rozwiązanie przysposobienia),
  • obowiązku alimentacyjnego (o alimenty, zmianę orzeczenia w zakresie alimentów - podwyższenie, obniżenie alimentów, ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego),
  • opieki i kurateli (ustanowienie opieki nad małoletnim, zmianę opieki nad małoletnim, ustanowienie opieki nad osobą dorosłą, o zmianę opieki nad osobą dorosłą, ustanowienie kuratora),
 • sprawy nieletnich, co do których zachodzi podejrzenie popełnienia czynu karalnego lub wykazywania przejawów demoralizacji (ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 ze zm.)),
 • dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych - ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 ze zm.), ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 j.t. ze zm): - zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
  • zmianę orzeczenia o obowiązku leczenia odwykowego,
  • ustanie obowiązku leczenia odwykowego.
 • należące do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw:
  • sprawy z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994 r. nr 111, poz. 535 ze zm.) umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym bez zgody:
   • osoby chorej psychicznie (art. 23 ustawy),
   • osoby z zaburzeniami psychicznymi (art. 24 ustawy),
   • osoby chorej psychicznie na wniosek (art. 29 ustawy),
    • nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego,
    • umieszczenie w domu pomocy społecznej,
    • zmianę orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej,
    • inne z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
  • sprawy z ustawy z dnia 05 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 j.t.),
  • sprawy o pobranie tkanek do przeszczepu od małoletniego (ustawa z dnia 01 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1411).


Do zakresu działania IV Wydziału Ksiąg Wieczystych należy:

 • rozpatrywanie spraw rozpoznawanych w postępowaniu wieczystoksięgowym o założenie księgi wieczystej i o wpis w księdze wieczystej na podstawie ustawy z dnia 06 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 t.j. z późn. zm.).