Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Karty podstawowe

Dnia 29 grudnia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 204, poz. 1195). Nowelizacja ta wdraża dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 345 z 31.12.2003), która reguluje sytuacje innego przeznaczenia informacji z organów publicznych niż te, dla którego dokumenty te zostały pierwotnie wyprodukowane.

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

I. Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna:

 • udostępniona na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Pułtusku pełniącej funkcję Biuletynu Informacji Publicznej (www.pultusk.sr.gov.pl).
 • udostępniona w inny sposób, aniżeli określony w pkt 1. (np.: poprzez wyłożenie lub wywieszenie informacji publicznej w budynku Sądu Rejonowego w Pułtusku).
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

II. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej.
Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną zobowiązany jest do:

 • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej. W przypadku, gdy informacją powtórnie wykorzystywaną jest orzeczenie sądowe – podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną obowiązany jest dodatkowo do podania daty jego wydania, siedziby sądu i sygnatury akt sprawy.
 • przestrzegania obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie.
 • poinformowania o sposobie i formie przetworzenia informacji ponownie wykorzystanej (podania kto i kiedy dokonał przetworzenia informacji).

Możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, które Sąd Rejonowy w Pułtusku posiada w swoich zasobach, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych w całości lub we fragmentach lub częściach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych dopuszczalne jest pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) oraz z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.
Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną może ponownie wykorzystać informacje publiczną w wersji przetworzonej. W takim przypadku podaje stosowną informację przy ponownym wykorzystaniu informacji publicznej, a Sąd Rejonowy w Pułtusku nie odpowiada za treść informacji publicznych przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje.

III. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznych.

 • Udostępnianie informacji publicznych w celu ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach, gdy:
  • informacja publiczna nie została udostępniona na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Pułtusku pełniącej funkcję Biuletynu Informacji Publicznej (www.pultusk.sr.gov.pl), chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo
  • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania będącej w posiadaniu Sądu Rejonowego w Pułtusku składa się na formularzu, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17.01.2012 r. (Dz. U. z dnia 25.01.2012 r. poz. 94). Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17.01.2012 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64 poz. 565 ze zm.).
 • W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 • Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

IV. Wyłączenie odpowiedzialności
Prezes Sądu Rejonowego w Pułtusku nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej z pominięciem warunków o których mowa w pkt II oraz za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

V. Opłata za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania
Udostępnienie informacji publicznych w celu ponownego wykorzystania jest bezpłatne.
Prezes Sądu Rejonowego w Pułtusku może jednak nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów albo wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej jest nietypowy.
W takim przypadku Prezes Sądu Rejonowego w Pułtusku przedstawia wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji publicznych oraz opłaty z tym związane.
Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej w sposób i formie określonym we wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej oraz inne czynniki, jakie mogą być brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych zgodnie z art. 23c ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności:

 • koszty materiałów wykorzystanych do wykonania wydruków lub kserokopii,
 • koszty elektronicznych nośników informacji,
 • koszty pracy dodatkowej (np.: związanej z przygotowaniem informacji w celu ponownego wykorzystywania),
 • koszty przekazania informacji publicznej.

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.
Wysokość kosztów dodatkowych poniesionych przez Sąd Rejonowy w Pułtusku za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania ustala się z uwzględnieniem aktualnych parametrów (stawek) wyznaczających należności za - odpowiednio - wykorzystane materiały i wykonaną pracę, w celu udostępnienia informacji publicznej.
W przypadku, gdy warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej udostępnianej na wniosek nie zostaną określone Prezes Sądu Rejonowego w Pułtusku przekazuje informację w celu ponownego wykorzystania bez ograniczeń warunkami.

VI. Odmowa ponownego wykorzystania informacji.
Odmowa ponownego wykorzystywania informacji następuje w przypadku:

 • gdy dostęp do informacji podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej lub w przepisach odrębnych ustaw (m. in. ze względu na ochronę informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych)
 • gdy ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim.

Prezes Sądu Rejonowego w Pułtusku może odmówić opracowania, w szczególności przetworzenia informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystania i dostarczania z nich wyciągów gdy opracowanie, w szczególności przetworzenie informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystywania oraz dostarczenie z nich wyciągów spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
Odmowa ponownego wykorzystywania informacji następuje w drodze decyzji.

VII. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
W przypadku otrzymania sprzeciwu Prezes Sądu Rejonowego w Pułtusku w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej a także o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), z tym że:

 • odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;
 • uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Sąd Rejonowy w Wyszkowie uzyskał dany utwór.
 • do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), z tym że:
  • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
  • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.