Przejdź do treści

Wersja wpisu Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Pułtusku z dnia śr., 08/03/2016 - 12:02

SĄD REJONOWY 
ul. Rynek 37
06-100 Pułtusk
tel. 23 692 99 00
fax 23 692 99 99
Adm. 111 -5/2016

Pułtusk, 2 sierpnia 2016 r.

Ogłoszenie

o konkursie na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Pułtusku

Prezes Sądu Rejonowego w Pułtusku na podstawie art. 155 a §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2015.133 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. 2013.1228) ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Pułtusku.

Miejsce pracy: Sąd Rejonowy w Pułtusku, ul. Rynek 37, 06-100 Pułtusk Oznaczenie konkursu: Adm. 111- 5/16

Liczba stanowisk: 1 stanowisko asystenta sędziego w wymiarze pełnego etatu.

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:

Dnia 5 września 2016 r. godz. 10,00 sala konferencyjna (I piętro pok. BI01) - etap drugi

(część pisemna)

Dnia 13 września 2016 r. godz. 10,00 sala konferencyjna (I piętro pok. BI01) - etap trzeci

(rozmowa kwalifikacyjna)

Konkurs składa się z trzech etapów:

1.     Etapu pierwszego - wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przestąpienia do konkursu;

2.      Etapu drugiego - testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany                przez kandydata.

3.      Etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyj nej.

Kandydatem na stanowisko asystenta sędziego może być osoba, która:

1.     Jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2.      Jest nieskazitelnego charakteru;

3.      Ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;

4.      Ukończyła 24 lata.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu;

2.       Wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;

3.      Własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;

4.      Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym                  egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie                      odrębnych przepisów;

5.      Oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub            przestępstwo skarbowe;

6.      Oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

7.      Aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

8.      Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Zakres czynności asystentów sędziów określa rozporządzenia ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie czynności asystentów sędziów (Dz. U. z 2012r. poz. 1270).

Kandydat na stanowisko asystenta sędziego składa wymagane dokumenty ( w zamkniętej i zaadresowanej kopercie z podaniem oznaczenia konkursu) w terminie do 17 sierpnia 2016 roku za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Sąd Rejonowy w Pułtusku, ul. Rynek 37, 06-100 Pułtusk lub bezpośrednio w siedzibie Sądu tj. sekretariacie Prezesa Sądu Rejonowego w Pułtusku, ul. Rynek 37, I piętro pokój B102. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce operatora.

Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Po sprawdzeniu, czy zgłoszenia spełniają wymogi formalne, Prezes Sądu ustali listę kandydatów dopuszczonych do konkursu i umieści ją w miejscu powszechnie dostępnym- tablica ogłoszeń- w siedzibie Sądu oraz na stronie internetowej sądu: www.pultusk.sr.gov.pl w zakładce oferty pracy, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, może wyłonić rezerwową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób lub rezygnacji kandydata.

Kandydaci niezatrudnieni i niekwalifikowani na listę rezerwową mogą odebrać złożone przez siebie dokumenty rekrutacyjne w ciągu 14 dni od zakończenia procedury konkursowej w pokoju B105. Sąd nie będzie ich przesyłał. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (23) 692 99 00.

Załączniki do pobrania: