Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich

Karty podstawowe

Adrian Kowalski
dyżur: poniedziałek, środa
godz. 8.00 - 15.00 
pokój A107
tel. (23) 692 99 37 wew.240
e-mail: adrian.kowalski@pultusk.sr.gov.pl

Anna Więckowska
dyżur: wtorek, czwartek
godz. 8.00 - 15.00 
pokój A108
tel. (23) 692 99 66 wew.179
e-mail: anna.balinska@pultusk.sr.gov.pl

Weronika Żurawińska
dyżur: środa, piątek
godz. 8.00 - 15.00 
pokój A107
tel.: (23) 692 99 67 wew.178
e-mail: weronika.rutkowska@pultusk.sr.gov.pl

Anna Kaźmierczak
dyżur: poniedziałek, czwartek
godz. 8.00 - 15.00 
pokój A006
tel.: (23) 692 99 14 wew.188
e-mail: anna.kazmierczak@pultusk.sr.gov.pl

Natalia Włodarczyk
dyżur : poniedziałek, czwartek
godz. 8.00 - 15.00
pokój A008,
tel.: (23) 692 99 14, w. 188

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych ( Dz. U. nr 98 poz. 1071) określa:

  • Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.
  • Kuratorami sądowymi są:
    • zawodowi kuratorzy sądowi, zwani dalej "kuratorami zawodowymi", 
    • społeczni kuratorzy sądowi, zwani dalej "kuratorami społecznymi".
  • Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych są kuratorami dla dorosłych, a wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich są kuratorami rodzinnymi.
  • Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w środowisku podopiecznych, także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych.
  • Za podopiecznych uważa się osoby, których dotyczy postępowanie.

Kuratorzy sądowi rodzinni zajmują się wykonywaniem orzeczeń sądowych poprzez pełnienie nadzorów orzekanych przez Sąd w sprawach nieletnich, którzy weszli w konflikt z prawem lub wykazują przejawy demoralizacji, w sprawach osób, którym Sąd ograniczył władzę rodzicielską lub zobowiązał do poddania się leczeniu odwykowemu. Kuratorzy rodzinni wykonują postanowienia Sądu w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką oraz orzeczenia o obecności kuratora przy kontaktach rodziców z dziećmi ustalonych przez Sąd. Przeprowadzają wywiady środowiskowe w postępowaniu wyjaśniającym, rozpoznawczym i wykonawczym.
Kuratorzy sądowi współpracują z organami samorządu terytorialnego, administracją państwową oraz instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami zajmującymi się opieką, pomocą i resocjalizacją w środowisku otwartym. Kuratorzy sądowi wykonują czynności w terenie oraz pełnią stałe dyżury w sądzie zgodnie z ustalonym harmonogramem.