Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych

Karty podstawowe

Michał Żukowski
dyżur: wtorek, czwartek
godz. 8.00 - 15.00 
pokój A110
tel. (23) 692 99 65 wew.180
e-mail: michal.zukowski@pultusk.sr.gov.pl

Janina Gołębiewska-Lolo
dyżur: wtorek, czwartek
godz. 8.00 - 15.00 
pokój B209
tel. (23) 692 99 62 wew.198
e-mail: janina.golebiewska-lolo@pultusk.sr.gov.pl

Dorota Wiśniewska
dyżur: wtorek, piątek
godz. 8.00 - 15.00 
pokój B209
tel. (23) 692 99 62 wew.137
e-mail: dorota.wisniewska@pultusk.sr.gov.pl

Anna Skwarska
dyżur: poniedziałek, środa
godz. 8.00 - 15.00 
pokój B208
tel. (23) 692 99 68 wew.138
e-mail: anna.skwarska@pultusk.sr.gov.pl

Anna Deptuła
dyżur: poniedziałek, czwartek
godz. 8.00 - 15.00 
pokój B210
tel. (23) 692 99 61 wew.139
e-mail: anna.deptula@pultusk.sr.gov.pl

Małgorzata Lusa-Rzeska
dyżur: środa, piątek
godz. 8.00 - 15.00 
pokój B210
tel. (23) 692 99 86 wew.149
e-mail: malgorzata.lusa-rzeska@pultusk.sr.gov.pl

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych ( Dz. U. nr 98 poz. 1071) określa:

  • Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.
  • Kuratorami sądowymi są:
    • zawodowi kuratorzy sądowi, zwani dalej "kuratorami zawodowymi", 
    • społeczni kuratorzy sądowi, zwani dalej "kuratorami społecznymi".
  • Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych są kuratorami dla dorosłych, a wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich są kuratorami rodzinnymi.
  • Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w środowisku podopiecznych, także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych.
  • Za podopiecznych uważa się osoby, których dotyczy postępowanie.

Kuratorzy sądowi dla dorosłych zajmują się wykonywaniem orzeczeń sądowych poprzez pełnienie dozorów orzekanych w sprawach z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowym przedterminowym zwolnieniem, warunkowym umorzeniem postępowania karnego, orzekane przy karze ograniczenia wolności. Kontrolują realizację obowiązków okresu próby w sprawach warunkowo zawieszonych bez orzeczonego dozoru kuratorskiego, przerwie w odbywaniu kary. Nadzorują i organizują wykonywanie orzeczonej kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej orzekanej w zamian nieściągalnej grzywny. Przygotowują skazanego do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. Udzielają pomocy z funduszu pomocy postpenitencjarnej. Przeprowadzają wywiady środowiskowe zlecone przez sądy i jednostki penitencjarne, wywiady w postępowaniu przygotowawczym zlecone przez uprawnione podmioty.
Kuratorzy sądowi współpracują z organami samorządu terytorialnego, administracją państwową oraz instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami zajmującymi się opieką, pomocą i resocjalizacją w środowisku otwartym. Kuratorzy sądowi wykonują czynności w terenie oraz pełnią stałe dyżury w sądzie zgodnie z ustalonym harmonogramem.