Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Dyrektor Sądu

Karty podstawowe

Dyrektor
tel. (23) 692 99 05
fax. (23) 692 99 09
e-mail

Dyrektor Sądu Rejonowego w Pułtusku:

 • kieruje działalnością administracyjną Sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2001 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.), tj.: wykonywaniem zadań administracyjnych polegających na zapewnieniu odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania Sądu,
 • wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach, w tym między innymi:
  • przygotowuje przy współpracy z dysponentem budżetu sądów na obszarze apelacji projekt planu finansowego oraz plan finansowy Sądu, a następnie wykonuje budżet danego Sądu,
  • przygotowuje projekt planu i plan wydatków w układzie zadaniowym, a następnie wykonuje  budżet Sądu w układzie zadaniowym,
  • opracowuje w porozumieniu z dysponentem budżetu sądów na obszarze apelacji harmonogram realizacji budżetu Sądu,
  • dysponuje rachunkiem bieżącym Sądu, z wyodrębnieniem rachunku dochodów i wydatków oraz rachunkami pomocniczymi,
  • sprawuje nadzór i kontrolę przebiegu wykonania zadań określonych w planie finansowym Sądu oraz przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
  • organizuje właściwy przepływ informacji w zakresie realizacji planów finansowych oraz planów wydatków w układzie zadaniowym, dokonuje ich kwartalnej oceny oraz przekazuje ją wraz z niezbędnymi wnioskami dysponentowi budżetu sądów na obszarze apelacji,
  • uczestniczy w opracowywaniu projektów programów wieloletnich,
  • podejmuje działania organizacyjne na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem Sądu, organizuje i nadzoruje realizację zamówień publicznych,
 • jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje Sąd w tym zakresie wobec pracowników Sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów,
 • określa, w porozumieniu z Prezesem Sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy Sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów,
 • reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań Sądu.