Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Zarządzenie Nr 22/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Pułtusku z 20 maja 2020 roku.

Zarządzenie Nr 22/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Pułtusku z 20 maja 2020 roku.

W sprawie uchylenia zarządzeń Prezesa Sądu Rejonowego w Pułtusku.

Na podstawie art. 22 i art. 54 2 ustawy z 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. 2020.365 t. j. ze zm.) oraz przepisów ustawy z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw i rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego, jak też w trosce o zdrowie interesantów i pracowników Sądu Rejonowego w Pułtusku zarządzam:

  1. Uchylam pkt 2 zarządzenia nr 9/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 12 marca 2020r.
  2. Uchylam pkt 5,6, 8, 9 i 12 zarządzenia nr 13/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 17 marca 2020r.
  3. Uchylam zarządzenie Adm. 071-28/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 18 marca 2020r.
  4. Uchylam zarządzenie Adm. 071-28/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 21 kwietnia 2020r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 maja 2020r. za wyjątkiem pkt 2 dotyczącego uchylenia pkt 5 zarządzenia nr 13/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 17 marca 2020r., który wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020r.