Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Zarządzenie Nr 21/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Pułtusku z 20 maja 2020 roku.

Zarządzenie Nr 21/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Pułtusku z 20 maja 2020 roku.

w sprawie wprowadzenia ograniczeń związanych z obsługą interesantów w Sądzie Rejonowym w Pułtusku

Na podstawie art. 22, art. 3 la i art. 54 2 ustawy z 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. 2020.365 t.j. ze zm.) oraz przepisów ustawy z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw i rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego, jak też w trosce o zdrowie interesantów i pracowników Sądu Rejonowego w Pułtusku zarządzamy do odwołania:

l . Zakazuje się wstępu do budynku Sądu osób innych niż wezwane do udziału w rozprawie/posiedzeniu oraz innych osób wymienionych w §2.

2. Ogranicza się udział publiczności w rozprawach i posiedzeniach sądowych, za wyjątkiem osób, które uzyskały zgodę Prezesa Sądu.

Do budynku Sądu Rejonowego w Pułtusku wpuszczane będą wyłącznie:

l.          Osoby wezwane lub zawiadomione w celu udziału w wyznaczonej rozprawie lub posiedzeniu ( na 15 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia sprawy sądowej), obowiązuje zakaz poruszania się po korytarzach sądowych z wyjątkiem dojścia do sali rozpraw.

 1. Osoby wezwane przez kuratora.
 2. Interesanci wchodzący do budynku zobowiązani są do okazania wezwania lub zawiadomienia, w przypadku jego braku, pracownik ochrony zweryfikuje udział osoby w rozprawie lub posiedzeniu.
 3. Pozostałe osoby wchodzące do budynku powinny wskazać cel wizyty. W razie wątpliwości, decyzję o wpuszczeniu osoby do budynku, która nie wykazała celu każdorazowo podejmuje Prezes Sądu.
 4. Osoby w celu złożenia pisma w Biurze Podawczym, BOI lub BOI IV Wydziału Ksiąg Wieczystych.
 5. Osoby korzystające z Czytelni akt, po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu z pracownikiem czytelni akt daty i godziny udostępnienia akt.
 6. Osoby w celu dokonania zakupu e-znaków.
 7. Pracownicy Sądu Rejonowego w Pułtusku w celu wykonywania obowiązków służbowych.
 8. Funkcjonariusze i pracownicy Policji lub innych służb wykonujący obowiązki służbowe na terenie Sądu Rejonowego w Pułtusku.
 9. Osoby posiadające zgodę Prezesa Sądu na wejście w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 1. Wstrzymuje się do odwołania przyjmowanie interesantów przez Prezesa Sądu,

Dyrektora Sądu oraz funkcjonowanie dyżurów poniedziałkowych w godzinach od 15.30 do 18.00.

 1. Skargi z zakresu administracji sądowej składane są wyłącznie droga elektroniczną lub na piśmie, a gdy zachodzi konieczność wysłuchania skarżącego także telefonicznie.

l. Wszyscy wchodzący do Sądu Rejonowego w Pułtusku podlegają obowiązkowi:

 • poddania się kontroli pomiaru temperatury,
 • przeprowadzenia dezynfekcji rąk;
 • poruszania się z zachowaniem przynajmniej dwumetrowego odstępu od innej osoby, chyba, że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad małoletnim dzieckiem lub niepełnosprawnym;
 • zakrywanie ust i nosa przy pomocy maski ( maseczki, przyłbicy lub części odzieży).
 1. Czynności pomiaru temperatury i dezynfekcji rąk dokonuje, przy wejściu do Sądu, pracownik ochrony.
 2. Pracownik ochrony odmówi wstępu do budynku osobom wskazanym w §2, u których pomiar temperatury wykaże temperaturę ciała równa lub przekraczającą 38 0C oraz poinformuje te osoby o konieczności zgłoszenia się do Stacji SanitarnoEpidemiologicznej. Odmówi wstępu również tej osobie, która odmówi poddania się badaniu temperatury lub dezynfekcji rąk lub/i nie zastosuje się do obowiązku zasłaniania ust i nosa.
 3. Osoby przebywające w budynku Sądu zobowiązane są do zakrywania ust i nosa przy pomocy maski ( maseczki, części odzieży, przyłbice).
 4. Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy pracowników Sądu — poza sytuacją bezpośredniej obsługi interesanta, a także udziału w rozprawie i posiedzeniach.

l. Nie przeprowadza się bezpośredniej obsługi interesantów w sekretariatach wydziałów. Czynności te realizowane są przez BOI Sądu oraz BOI IV Wydziału Ksiąg Wieczystych.

 1. BOI czynne są w godzinach od 8.00 do 15.00, z uwzględnieniem czasu koniecznego na dezynfekcję przeprowadzaną po każdym interesancie.
 2. Jednorazowo w pomieszczeniu BOI może przebywać jedna osoba.
 3. Wszelkie dokumenty złożone w BOI Sądu oraz BOI IV Wydziału Ksiąg Wieczystych podlegają 48 godzinnej kwarantannie.
 4. Przed wejściem do gmachu Sądu instaluje się „ skrzynkę podawczą”, do której osoby zainteresowane mogą złożyć korespondencję bez konieczności wchodzenia do budynku, czy jej wysyłania. Korespondencja ta jest również poddawana 48 godzinnej kwarantannie.
 5. Zaleca się nadal korzystanie z obsługi w BOI w formie kontaktu telefonicznego lub elektronicznego.

l. Czytelnia akt czynna jest w godzinach od 8.00 do 15.00, z uwzględnieniem czasu koniecznego na dezynfekcję.

 1. Jednorazowo w pomieszczeniu Czytelni może przebywać jedna osoba.
 2. Akta podlegają udostępnieniu wyłącznie po wcześniejszym zamówieniu telefonicznym lub elektronicznym.
 1. Czynności służbowe kuratorów sądowych powinny być realizowane w miarę możliwości za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość ( w tym telefonu, poczty elektronicznej, faksu, komunikatorów internetowych), natomiast czynności, które związane są z obsługą interesantów, realizuje się w wyodrębnionych i odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach.

l. W tej samej sali, w miarę możliwości, w jednym dniu przeprowadza się tylko jedną sesję.

 1. Przed salami rozpraw tworzy się strefy, w których mają prawo przebywać osoby wezwane lub zawiadomione z zachowaniem odstępów co najmniej 2 m.
 2. Świadków i biegłych należy wzywać w taki sposób, aby nie następowała kumulacja osób wezwanych i oczekujących.
 3. Sale rozpraw powinny być regularnie wietrzone w tym, przed rozprawą i nie rzadziej niż co godzinę w trakcie rozprawy.
 4. Miejsca siedzące i powierzchnie dotykowe na salach rozpraw powinny być dezynfekowane przed sesją i po każdej rozprawie w trakcie sesji.
 5. Na rozprawę mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos ( maseczka jednorazowa lub wielkokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Osłonę twarzy można zdjąć, jeżeli tak zarządzi prowadzący rozprawę ( szczególnie w celu potwierdzenia tożsamości).

I . W stosunku do pracowników Sądu Rejonowego w Pułtusku nadal obowiązują obowiązki i uprawnienia określone w zarządzeniu nr 16/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Pułtusku z 27 marca 2020r.

 1. Zaleca się ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnej tj. pokoje socjalne, palarnia.
 2. Osoby wykonujące bezpośrednią obsługę interesantów obowiązane są do osłony nosa i ust oraz noszenia rękawiczek.
 3. Zaleca się ograniczenie korzystania z windy w budynku do niezbędnego minimum.

SIO

Zarządzenie wchodzi w życie od 21 maja 2020r.