Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Zarządzenie Nr 17/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Pułtusku z 27 kwietnia 2020 roku.

Karty podstawowe

Zarządzenie Nr 17/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Pułtusku z 27 kwietnia 2020 roku.

w sprawie odwołania wyznaczonych terminów wokand w Sądzie Rejonowym w Pułtusku w dniach od 1 do 15 maja 2020r.

Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. 2020.365 t.j.) oraz przepisów ustawy z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

zarządzam:

  1. Zdjęcie z wokand spraw od I do 15 maja 2020r., spraw wyznaczonych do rozpoznania na rozprawach i posiedzeniach jawnych z udziałem osób trzecich, z wyjątkiem spraw pilnych.
  2. Procedowanie w sprawach możliwych do rozstrzygnięcia na posiedzeniu niejawnym.
  3. Informowanie stron ( w drodze pouczeń), iż wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów, nie dotyczy terminów w rozpoznawanych przez sądy sprawach pilnych.
  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania