Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Zarządzenie Nr 1/2021 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Pułtusku z 19 stycznia 2021 roku.

Karty podstawowe

Zarządzenie Nr 1/2021

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Pułtusku z 19 stycznia 2021 roku.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych dla pracowników

Sądu Rejonowego w Pułtusku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 16 września 1982r. o pracownikach urzędów państwowych ( Dz. U. 2017, poz. 2142 ze zm.) w zw. z art. 18 ustawy z 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. Dz.U.2017.poz.246 ze zm.) zarządza się, co następuje:

l. Ustala się dzień 4 maia 2021 roku (wtorek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Pułtusku, za święto przypadające w sobotę 1 maja 202 Ir.

2. Ustala się dzień 24 grudnia 2020 roku (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Pułtusku, za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 202 Ir.

Zobowiązuje się Oddział Administracyjny do przekazania treści niniejszego zarządzenia do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w Sądzie.

Informacje o treści zarządzenia należy zamieścić w BIP Sądu Rejonowego w Pułtusku oraz na tablicy KOMUNIKATY w budynku sądu.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.