Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Zarządzenia nr 31/20 Prezesa i Dyrektora sądu Rejonowego w Pułtusku

Na podstawie § 2 zarządzenia nr 31/20 Prezesa i Dyrektora sądu Rejonowego w Pułtusku w sprawie funkcjonowania Sądu Rejonowego w Pułtusku w warunkach pogarszającej się sytuacji epidemicznej w kraju, związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

 

  1. Interesantom w przypadku braku konieczności osobistego stawiennictwa zaleca się nadal kontakt z Sądem w formie korespondencyjnej, telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Numery telefonów i adresów poczty elektronicznej do kontaktu z Sądem dostępne są na stronie internetowej: www.pultusk.sr.gov.pl.
  2. Rekomendujemy składanie pism do tut. Sądu za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie w skrzynce podawczej wystawionej w dni i godziny urzędowania Sądu przy wejściu głównym wewnątrz budynku Sądu. Skrzynka podawcza jest opróżniana w każdy dzień roboczy do godz. 1500. Osoba zainteresowana potwierdzeniem złożenia korespondencji przez skrzynkę podawczą umieszcza na kopercie zewnętrznej adnotację „POTWIERDZENIE” i wpisuje swój adres e-mail.